29. Mai 2010 - Rockhouse / Salzburg (t.b.c.)

26. November 2010 - Johann P÷lzl Halle / Amstetten (t.b.c.)

27. November 2010 - Johann P÷lzl Halle / Amstetten (t.b.c.)